O nás

CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské složky. Klademe velký důraz na flexibilitu a potřeby zákazníka, což nám umožňuje nasazovat kustomizovaná a spolehlivá řešení, která jsou plně v souladu s doporučeními a nařízeními v oblasti ATM. To vše za cenu, která obvykle mile překvapí potenciální partnery.

Společnost CS SOFT a.s. je členem průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace. Patří sem i další renomované společnosti z oblasti ATM a radarových řešení jako jsou ELDIS Pardubice, RETIA, či ATRAK. Dohromady jsme schopni pokrýt širokou škálu portfolia, které zahrnuje FDP a SDP systémy, CWS, ATC simulátory, radary a senzory, nahrávací zařízení, mobilní věže a další.

Hlavní oblasti působnosti

V CS SOFTu jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou jako poskytovatel ATM a GA (General Aviation) řešení máme. S ohledem na to jsme naše řešení navrhovali společně s odborníky i koncovými uživateli tak, abychom zajistili bezpečný a bezproblémový provoz letecké dopravy a plynulý a nízkonákladový provoz letiště.

Náš tým se specializuje na vývoj, design, implementaci a údržbu systémů pro střediska oblastních (ACC), přibližovacích (APP) a letištních (TWR) služeb řízení letového provozu. Neméně důležitou součástí našeho portfolia jsou i 2D a 3D simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu. Kompletní systémy a jednotlivé ATM komponenty pomáhají při zpracovávání letových a přehledových dat, která jsou nezbytná pro přesné zobrazení situace v letecké dopravě, výpočty trajektorie letu, vyhodnocení potenciálních konfliktních trajektorií atd. Simulátory se řídí koncepcí Hi-Fi, přesně kopírují pracovní prostředí řídícího pracovníka (rozhraní, prostředí, komunikace s pseudopiloty apod.) a poskytují nejvyšší možnou kvalitu výcviku.

V neposlední řadě CS SOFT vyvinul víceúčelové nástroje umožňující bezpečnou (vícestupňovou) a komplexní distribuci (třídění, filtrování apod.) citlivých dat různých formátů mezi různými letištními složkami, jako např. jednotkami záchranných služeb, handlingovými agenty, správou letišť apod. Tyto nástroje nabízejí, kromě jiného, možnost zobrazení dat, přístup k archivu uložených dat a jejich přehrávání. Výstupy mohou sloužit pro účely zvýšení bezpečnosti letišť, optimalizace jejich provozních nákladů nebo spolupráce se státními orgány.

01

CS SOFT - politika

CS SOFT – progresivní a flexibilní partner s vysokou odborností a provozně ověřenými produkty

CS SOFT se i nadále zavazuje poskytovat svým zákazníkům nejkvalitnější SW produkty a služby, které zároveň splňují veškeré legislativní a oborové požadavky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost. Abychom mohli dostát tomuto závazku, je nezbytně nutné kontinuálně monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat naše interní procesy. Naše politika je každoročně přezkoumávána s cílem zajistit, že bude vždy relevantní, v souladu s firemní strategií a povede k našim cílům v oblasti zlepšování kvality.

 

02

Firemní integrita a respekt k zaměstnancům

CS SOFT drží slovo

Snažíme se neustále budovat firemní kulturu založenou na transparentnosti ke všem zainteresovaným skupinám. Ve společnosti přísně dbáme na dodržování všech zákonů, nařízení a předpisů a držíme slovo ve všech oblastech své činnosti. Provádíme periodická školení a budeme i nadále důsledně dodržovat zásady vyplývající z vnitropodnikových směrnic, protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP, morálního kodexu a ochrany OÚ. Směrem ke všem zaměstnancům vedení přistupuje vždy s maximálním respektem a bez rozdílu. Je nezbytné posilovat kulturu založenou na vzájemné důvěře, protože s vyšší mírou autonomie roste produktivita, kreativní myšlení a celková spokojenost zaměstnanců, což jsou klíčové předpoklady pro udržitelnost našeho podnikání.

03

Odbornost a technologie

CS SOFT nestojí na místě

Abychom zůstali relevantním hráčem na trhu i v následujících letech, musíme neustále monitorovat aktuální trendy v letectví i ve vývoji SW, průběžně zvyšovat naše kompetence prostřednictvím školení našich zaměstnanců či náborem specialistů, kteří mohou pomoci se šířením know-how napříč společností. Zároveň je zodpovědností vedení společnosti hledat takové partnery, kteří se nebojí experimentovat s modernějšími technologiemi, které přináší přidanou hodnotu pro dodavatele i uživatele systémů pro řízení letového provozu.

04

Kvalita, provozní a kybernetická bezpečnost

CS SOFT neustále dbá na zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávaných produktů a služeb

V rámci kontinuálního zlepšování chceme zavést několik procesů, které opět zvýší bezpečnost a spolehlivost našich systémů. Dalším neméně důležitým cílem zůstává dosažení požadované úrovně zajištění bezpečnosti (SWAL3) u vybraných systémů. V neposlední řadě je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nově připravovanému regulačnímu rámci pro posuzování ATM/ANS zařízení pro bezpečný a bezproblémový provoz evropské sítě ATM.

CS SOFT bere velmi vážně nejen bezpečnost svých procesů a dat, ale také bezpečnost dat zákazníků, kterým dodává a podporuje systémy pro řízení leteckého provozu.

Firma CS SOFT v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti sleduje tyto cíle:

  • zabezpečit dostupnost, důvěrnost a integritu dat, která souvisí s procesy vývoje, dodávky a podpory systémů CS SOFT zákazníkům,
  • zabezpečit, aby nedošlo k porušení bezpečnosti dat zákazníků přes systémy CS SOFT,
  • zajistit, aby se požadavky týkající se zabezpečení informací posuzovaly v každém realizovaném projektu,
  • zohledňovat informační a kybernetickou bezpečnost v návrhu a implementaci software, který CS SOFT vyvíjí,
  • příslušná opatření musí být v proporcích k příslušným rizikům a aktivům, protože informační (kybernetická) bezpečnost nemůže být absolutní,
  • preferováno je použití otevřených standardů a řešení,
  • otázky bezpečnosti dodávaných systémů se posuzují vždy v souvislostech s požadavky na spolehlivost tak, aby byl identifikován případný konflikt požadavků na bezpečnost a spolehlivost a navrženo řešení respektující oba pohledy.

Při implementaci těchto cílů si CS SOFT stanovuje, že:

  • příslušné postupy a politiky zavede do odpovídajících procesů v souladu a propojené s ostatními systémy řízení, zejména systémem řízení kvality,
  • bude pravidelně přezkoumávat a aktualizovat postupy, politiky a instrukce tak, aby zůstaly v souladu s cíli informační a kybernetické bezpečnosti a s aktuálními okolnostmi a hrozbami,
  • zajistí u všech svých zaměstnanců odpovídající znalosti a informovanost o cílech a důležitosti informační bezpečnosti.

Informační bezpečnost je zodpovědností a prací všech, není to problém někoho jiného. Aby bylo možné cílů dosáhnout, je v procesu řízení informační bezpečnosti zainteresováno vedení společnosti CS SOFT formou účasti v bezpečnostní komisi CS SOFT.

Prohlášení o aplikovatelnosti naleznete zde: 

PDF ke stažení

05

Dotace EU

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost od roku 2016 čerpá dotaci na projekt číslo CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005558 s názvem „Účast společnosti CS SOFT na zahraničních veletrzích."

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude CS SOFT vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfóliu.

Historie CS SOFT

1988

Založení společnosti CS SOFT v právní formě s.f.o.

 

Upgrade prvního FDPS

1990

Vývoj nového FDPS

1992

Získání CAA certifikátu pro tvorbu a vývoj ATM systémů

1995

Integrace CS SOFT FDPS do Eurocat 2000

1999

Založení společnosti v právní formě s.r.o.

Realizace ESUP

2001

Implementace EUROCAT 2000 - ESUP, proces průběžného rozvoje

2006

Rozšíření společnosti CS SOFT (odkoupení společnosti RADAS s.r.o.)

2009

Převod právní formy společnosti z s.r.o. na a.s.

2010

Získání EU dotace a vznik vývojových center CS SOFT v Brně a Plzni

 

Počátek spolupráce s technickými univerzitami (ZČU, ČVUT), v rámci projektu TAČR

2011

Založení vývojového střediska v Pardubicích

2013

Zahájení spolupráce se Systems Atlanta Inc.

2015

Podepsána smlouva s Israel Aerospace Industry Elta Group o projektu ATM

2017

Zahájena spolupráce s NITA, LLC.

2018

CS SOFT se stal součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

2019

Vstup do divize CSG Aerospace

2020

Zahájení vývoje ESUP-NG

2021

Podpisy smluv s ORO Navigacija a Slovenia Control na upgrade ATM systému a FDPS licence pro MUAC/skeyes

 

Představení demonstrátoru společného ATM systému – DFS Aviation Services/CS SOFT

2022

Nasazení systému ESUP-NS (slouží jako záložní systém pro ŘLP ČR)

 

Nasazení nového ALS ATM systému

Skupina CSG

CSG logo

Certifikáty

IQNet a CQS

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

IQNet a CQS

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

CS SOFT byl certifikován na základě §35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb. k vývoji, výrobě, instalaci, údržbě, opravám a modifikacím vojenských leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Všechny produkty společnosti CS SOFT splňují vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost, která je kladena zákonnými a profesními předpisy, včetně základního nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcího nařízení (EU) 2017/373. Nedílnou součástí kvalitního vývoje je i důsledná implementace vývojových procesů minimálně na úrovni SWAL4/SWAL3 dle ED-153 v rámci systému řízení certifikovaného dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.