O nás

CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské složky. Klademe velký důraz na flexibilitu a potřeby zákazníka, což nám umožňuje nasazovat kustomizovaná a spolehlivá řešení, která jsou plně v souladu s doporučeními a nařízeními v oblasti ATM. To vše za cenu, která obvykle mile překvapí potenciální partnery.

Společnost CS SOFT a.s. je členem průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace. Patří sem i další renomované společnosti z oblasti ATM a radarových řešení jako jsou Eldis, Retia, ATRAK a MSM group. Dohromady jsme schopni pokrýt širokou škálu portfolia, které zahrnuje FDP a SDP systémy, CWS, ATC simulátory, radary a senzory, nahrávací zařízení, mobilní věže a další.

Hlavní oblasti působnosti

V CS SOFTu jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou jako poskytovatel ATM a GA (General Aviation) řešení máme. S ohledem na to jsme naše řešení navrhovali společně s odborníky i koncovými uživateli tak, abychom zajistili bezpečný a bezproblémový provoz letecké dopravy a plynulý a nízkonákladový provoz letiště.

Náš tým se specializuje na vývoj, design, implementaci a údržbu systémů pro střediska oblastních (ACC), přibližovacích (APP) a letištních (TWR) služeb řízení letového provozu. Neméně důležitou součástí našeho portfolia jsou i 2D a 3D simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu. Kompletní systémy a jednotlivé ATM komponenty pomáhají při zpracovávání letových a přehledových dat, která jsou nezbytná pro přesné zobrazení situace v letecké dopravě, výpočty trajektorie letu, vyhodnocení potenciálních konfliktních trajektorií atd. Simulátory se řídí koncepcí Hi-Fi, přesně kopírují pracovní prostředí řídícího pracovníka (rozhraní, prostředí, komunikace s pseudopiloty apod.) a poskytují nejvyšší možnou kvalitu výcviku.

V neposlední řadě CS SOFT vyvinul víceúčelové nástroje umožňující bezpečnou (vícestupňovou) a komplexní distribuci (třídění, filtrování apod.) citlivých dat různých formátů mezi různými letištními složkami, jako např. jednotkami záchranných služeb, handlingovými agenty, správou letišť apod. Tyto nástroje nabízejí, kromě jiného, možnost zobrazení dat, přístup k archivu uložených dat a jejich přehrávání. Výstupy mohou sloužit pro účely zvýšení bezpečnosti letišť, optimalizace jejich provozních nákladů nebo spolupráce se státními orgány.

01

CS SOFT - politika

CS SOFT - spolehlivý partner s vysokou odborností, kvalitou a konkurence schopnou cenou

Rok 2020 byl bohužel významně poznamenán globální pandemií COVID 19, která velmi citelně zasáhla téměř všechny oblasti ekonomiky, letectví nevyjímaje. Letecká doprava ve skutečnosti prochází nejhlubší krizí své historie a ani prognózy budoucího vývoje, respektive návratu na předkrizovou hustotu provozu, nejsou zatím příliš optimistické. Tento stav se samozřejmě odrazil i ve fungování společnosti v roce 2020, kdy jsme museli přistoupit k razantním úsporným opatřením a ani tak se nám nepodařilo naplnit plány a očekávání akcionářů. Nicméně, nakonec lze loňský rok hodnotit veskrze pozitivně, protože jsme dokázali, i v této nepříznivé době, vygenerovat kladný provozní zisk EBITDA, dostát svým závazkům vůči všem stakeholderům a výrazně pokročit v jednání se stávajícími i novými obchodními partnery. Pro rok 2021 si klademe hned několik ambiciózních cílů. Rádi bychom v tomto roce ještě více prohloubili letitou spolupráci s litevským poskytovatelem letových navigačních služeb, který projevil zájem o modernizaci dodaného systému ALS a zároveň se v blízké budoucnosti chystá vypsat výběrové řízení na dodávku simulátoru. Obecně v posledních letech evidujeme zvýšenou poptávku po simulátorech (Indie, Indonésie, Norsko, ČR, Litva atp.), a tomu odpovídají i naše aktivity. Ke konci loňského roku jsme podepsali kooperační dohodu se slovenskou společností VRM a.s., která disponuje velmi pokročilou 3D vizualizací. V následujících měsících chceme společnými silami docílit vytvoření poutavé demo verze, kterou budeme následně moci představovat současným i potenciálním zákazníkům. Aktuálně se také nacházíme těsně před podáním žádosti o dotaci (v kooperaci s Univerzitou obrany Brno) na inovativní projekt ATC simulátoru se vzdáleným uživatelským přístupem a automatizovanými pseudopiloty. Pochopitelně budeme i nadále rozvíjet, na základě podepsaných kontraktů, provozní systémy u našeho hlavního zákazníka a chceme výrazně pokročit i v dalších klíčových interních projektech, které vyplývají z naší aktualizované roadmapy, jako např. ESUP NG1.0 či INT_ALS.

V roce 2021 bychom opět rádi navázali i na slibně rozjednané spolupráce se slovinským a německým řízením letového provozu, které byly dočasně pozastaveny vlivem pandemie. Obchodní úsek bude ve spolupráci s divizí CSG Aerospace dále rozvíjet obchodní příležitosti v zemích jako např. Indonésie, Thajsko, Turecko či Pákistán. Ve snaze zmírnit rizika vyplývající z úzkého zaměření firmy pouze na oblast letectví se chystáme od letošního roku aktivně nabízet i služby na zakázku jako např. onshore, nearshore, offshore vývoj softwaru. V neposlední řadě se rok 2021 ponese v duchu bezpečnosti, neboť se chystáme implementovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001 a další bezpečnostní opatření, která povedou k dosažení souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Ondřej Camrda, CEO

02

Zaměstnanci, společnost

CS SOFT drží své slovo

CS SOFT je společností, která přísně dbá na dodržování všech zákonů, nařízení a předpisů a drží slovo ve všech oblastech své činnosti. Směrem k zaměstnancům se vedení společnosti snaží docílit maximální možné transparentnosti a férového jednání. Provádíme periodická školení a budeme i nadále důsledně dodržovat zásady vyplývající z vnitropodnikových směrnic, protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP, morálního kodexu a ochrany OÚ.

03

Práce, odbornost

CS SOFT jsou flexibilní odborníci v oblasti ATC systémů

Abychom obstáli ve složitém byznysovém prostředí a splnili střednědobé strategické cíle společnosti, musíme neustále využívat a zlepšovat naše stávající přednosti, kterými jsou zejména vysoká odbornost, letité zkušenosti, zákaznická orientace, rychlost, flexibilita, cenová konkurenceschopnost a precizní projektové řízení.

04

Kvalita, provozní a kybernetická bezpečnost

CS SOFT vždy zaručuje použití bezpečných a dokumentovaných metod vývoje SW

Po získání certifikace ISO 27001 naše aktivity v oblasti kyberbezpečnosti neustály, pracujeme na trvalém zlepšování systému v oblasti kvality a bezpečnosti (QMS/ISMS). V roce 2022 se chystáme zavést opatření, která vyplynula z analýzy rizik. Všichni zaměstnanci jsou ad-hoc informováni o nových kybernetických hrozbách a absolvovali školení na interní bezpečnostní politiku a klasifikaci informací. Cílem pro rok 2022 je i nadále pokračovat ve zvyšování bezpečnosti naší společnosti i našich zákazníků (prostřednictvím vývoje bezpečného SW).

CS SOFT bere velmi vážně nejen bezpečnost svých procesů a dat, ale také bezpečnost dat zákazníků, kterým dodává a podporuje systémy pro řízení leteckého provozu.

Firma CS SOFT v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti sleduje tyto cíle:

  • zabezpečit dostupnost, důvěrnost a integritu dat, která souvisí s procesy vývoje, dodávky a podpory systémů CS SOFT zákazníkům,
  • zabezpečit, aby nedošlo k porušení bezpečnosti dat zákazníků přes systémy CS SOFT,
  • zajistit, aby se požadavky týkající se zabezpečení informací posuzovaly v každém realizovaném projektu,
  • zohledňovat informační a kybernetickou bezpečnost v návrhu a implementaci software, který CS SOFT vyvíjí,
  • příslušná opatření musí být v proporcích k příslušným rizikům a aktivům, protože informační (kybernetická) bezpečnost nemůže být absolutní,
  • preferováno je použití otevřených standardů a řešení,
  • otázky bezpečnosti dodávaných systémů se posuzují vždy v souvislostech s požadavky na spolehlivost tak, aby byl identifikován případný konflikt požadavků na bezpečnost a spolehlivost a navrženo řešení respektující oba pohledy.

Při implementaci těchto cílů si CS SOFT stanovuje, že:

  • příslušné postupy a politiky zavede do odpovídajících procesů v souladu a propojené s ostatními systémy řízení, zejména systémem řízení kvality,
  • bude pravidelně přezkoumávat a aktualizovat postupy, politiky a instrukce tak, aby zůstaly v souladu s cíli informační a kybernetické bezpečnosti a s aktuálními okolnostmi a hrozbami,
  • zajistí u všech svých zaměstnanců odpovídající znalosti a informovanost o cílech a důležitosti informační bezpečnosti.

Informační bezpečnost je zodpovědností a prací všech, není to problém někoho jiného. Aby bylo možné cílů dosáhnout, je v procesu řízení informační bezpečnosti zainteresováno vedení společnosti CS SOFT formou účasti v bezpečnostní komisi CS SOFT.

Prohlášení o aplikovatelnosti naleznete zde: 

PDF ke stažení

05

Výzkum a vývoj

CS SOFT je spolehlivým partnerem pro výzkum a vývoj

K dosažení našich cílů je nutností kontinuálně rozvíjet naše systémy. Jedním z hlavních výrobních úkolů letošního roku bude další fáze vývoje produktů ESUP NG (konkrétně 1.1) a ALS 3.5. V letošním roce bychom si chtěli vyzkoušet i vývoj SaaS aplikace/í včetně jejich provozu. I nadále se chystáme vyvíjet dílčí funkcionality na základě schválené roadmapy, které budou kompatibilní se systémy ESUP NG i ALS. I po nasazení nového provozního systému TopSky bychom měli letos pokračovat v naší spolupráci s ŘLP ČR na dalším rozvoji instance ESUP NS, která doplňuje nový systém o některé chybějící funkcionality.

06

Dotace EU

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost od roku 2016 čerpá dotaci na projekt číslo CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005558 s názvem „Účast společnosti CS SOFT na zahraničních veletrzích."

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude CS SOFT vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfóliu.

Historie CS SOFT

1988

Založení společnosti CS SOFT v právní formě s.f.o.

 

Upgrade prvního FDPS

1990

Vývoj nového FDPS

1992

Získání CAA certifikátu pro tvorbu a vývoj ATM systémů

1995

Integrace CS SOFT FDPS do Eurocat 2000

1999

Založení společnosti v právní formě s.r.o.

Realizace ESUP

2001

Implementace EUROCAT 2000 - ESUP, proces průběžného rozvoje

2006

Rozšíření společnosti CS SOFT (odkoupení společnosti RADAS s.r.o.)

2009

Převod právní formy společnosti z s.r.o. na a.s.

2010

Získání EU dotace a vznik vývojových center CS SOFT v Brně a Plzni

 

Počátek spolupráce s technickými univerzitami (ZČU, ČVUT), v rámci projektu TAČR

2011

Založení vývojového střediska v Pardubicích

2013

Zahájení spolupráce se Systems Atlanta Inc.

2015

Podepsána smlouva s Israel Aerospace Industry Elta Group o projektu ATM

2017

Zahájena spolupráce s NITA, LLC.

2018

CS SOFT se stal součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

2019

Vstup do divize CSG Aerospace

2020

Zahájení vývoje ESUP-NG

2021

Podpisy smluv s ORO Navigacija a Slovenia Control na upgrade ATM systému a FDPS licence pro MUAC/skeyes

 

Představení demonstrátoru společného ATM systému – DFS Aviation Services/CS SOFT

2022

Nasazení systému ESUP-NS (slouží jako záložní systém pro ŘLP ČR)

 

Nasazení nového ALS ATM systému

CSG holding

CSG logo

Certifikáty

IQNet a CQS

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví

CS SOFT je oprávněn Úřadem pro civilní letectví České republiky k vývoji, výrobě, udržbě, opravám, instalaci a modifikaci leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Všechny produkty společnosti CS SOFT splňují vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost, která je kladena zákonnými a profesními předpisy. Jedná se zejména o ESARR 4, ESARR 6, EC č. 1070/2009, EU 1139/2018 a v použitelném rozsahu nařízení EC č. 552/2004, EC č. 1033/2006, EC č. 1032/2006 a další. Nedílnou součástí kvalitního vývoje je i důsledná implementace ČSN EN ISO 9001:2016 a ED-153 v souladu s metodikou SAM (Safety Assessment Methodology) doporučovanou organizací EUROCONTROL.